دسته بندی محصول

رولپلاک 7سانتی لبه داربسته ای
320,000 ریال 320,000 ریال 320000.0 IRR
پیچ خودکار 40*4 10 عددی
50,000 ریال 50,000 ریال 50000.0 IRR
پیچ خودکار چهارسو پارسیان 8*2 کد 28
11,000 ریال 11,000 ریال 11000.0 IRR
پیچ خودکار چهارسو پارسیان 7*11/4 کد 114
9,000 ریال 9,000 ریال 9000.0 IRR
پیچ خودکار چهارسو پارسیان 10*2 کد 114
12,000 ریال 12,000 ریال 12000.0 IRR
پیچ خودکار چهارسو پارسیان 8*11/2 کد 112
10,000 ریال 10,000 ریال 10000.0 IRR
پیچ خودکار چهارسو پارسیان 8*2 10 عددی
110,000 ریال 110,000 ریال 110000.0 IRR
پیچ خودکار چهارسو پارسیان 8*11/2 10 عددی
100,000 ریال 100,000 ریال 100000.0 IRR
پیچ خودکار چهارسو پارسیان 7*11/4 10 عددی
90,000 ریال 90,000 ریال 90000.0 IRR
پیچ خودکار چهارسو پارسیان 10*2 5 عددی
75,000 ریال 75,000 ریال 75000.0 IRR
پریز تکخانه کلیددار مهامین
660,000 ریال 660,000 ریال 660000.0 IRR
مهره واشردار پارسیان نمره 6 پنج عددی
35,000 ریال 35,000 ریال 35000.0 IRR
مهره آهنی سفید پارسیان نمره 12 کد 00
20,000 ریال 20,000 ریال 20000.0 IRR
مهره آهنی سفید نمره ۶ پنج عددی
90,000 ریال 90,000 ریال 90000.0 IRR