دسته بندی محصول

غلطک انگشتی رولین 5 سانتی
299,750 ریال 299,750 ریال 299750.0 IRR
غلطک انگشتی رولین 25 سانتی
545,000 ریال 545,000 ریال 545000.0 IRR
غلطک نیمه قطور همه کاره رولین 25 سانتی
654,000 ریال 654,000 ریال 654000.0 IRR
غلطک انگشتی تیک رول 5 سانتی
290,000 ریال 290,000 ریال 290000.0 IRR
غلطک انگشتی خرم 7/5 سانتی
295,000 ریال 295,000 ریال 295000.0 IRR
غلطک انگشتی خرم 5 سانتی
280,000 ریال 280,000 ریال 280000.0 IRR
رول یدک غلطک نیمه قطور خرم 25 سانتی
435,000 ریال 435,000 ریال 435000.0 IRR
رول یدک غلطک اکریلیک قطور خرم 25 سانتی
550,000 ریال 550,000 ریال 550000.0 IRR
غلطک انگشتی رولین 15 سانتی
430,550 ریال 430,550 ریال 430550.0 IRR
دسته غلطک تلسکوپی هاکان 4 متری آلومینیومی
4,480,000 ریال 4,480,000 ریال 4480000.0 IRR
دسته غلطک تلسکوپی هاکان 3 متری آلومینیومی
3,450,000 ریال 3,450,000 ریال 3450000.0 IRR
دسته غلطک تلسکوپی هاکان 2 متری آلومینیومی
2,400,000 ریال 2,400,000 ریال 2400000.0 IRR
دسته غلطک تلسکوپی هاکان 2/5 متری آلومینیومی
2,980,000 ریال 2,980,000 ریال 2980000.0 IRR
دسته غلطک تلسکوپی هاکان 1/5 متری آلومینیومی
1,800,000 ریال 1,800,000 ریال 1800000.0 IRR
غلطک قطور همه کاره آرتین 25 سانتی
450,061 ریال 450,061 ریال 450061.0 IRR
دسته غلتک تلسکوپی آهنی یک متری
790,000 ریال 790,000 ریال 790000.0 IRR