دسته بندی محصول

میخ معمولی 15 5 عددی
120,000 ریال 120,000 ریال 120000.0 IRR
میخ طویله
250,000 ریال 250,000 ریال 250000.0 IRR
میخ آهنی 4 سانت 50 عددی
130,800 ریال 130,800 ریال 130800.0 IRR
میخ پرچ 12*3 50 عددی
320,000 ریال 320,000 ریال 320000.0 IRR
میخ معمولی 3 سانت 50 عددی
180,000 ریال 180,000 ریال 180000.0 IRR
میخ معمولی 6/5 سانت 50 عددی
400,001 ریال 400,001 ریال 400001.0 IRR
میخ فولادی 7 سانت 10 عددی
90,000 ریال 90,000 ریال 90000.0 IRR
میخ فولادی سفید 5 سانت 10عدی
115,000 ریال 115,000 ریال 115000.0 IRR
میخ معمولی 5 سانت 10 عددی
60,000 ریال 60,000 ریال 60000.0 IRR
میخ فولادی سفید 6/5 سانت 10 عددی
90,000 ریال 90,000 ریال 90000.0 IRR
میخ فولادی سفید 4 سانت 10 عددی
106,000 ریال 106,000 ریال 106000.0 IRR
میخ فولادی 4/5 سانت 50 عددی
350,000 ریال 350,000 ریال 350000.0 IRR
میخ فولادی 7 سانت 50 عددی
560,001 ریال 560,001 ریال 560001.0 IRR