دسته بندی محصول

رولپلاک 7 سانتی کد 07
6,000 ریال 6,000 ریال 6000.0 IRR
میخ معمولی 15 5 عددی
120,000 ریال 120,000 ریال 120000.0 IRR
میخ طویله
250,000 ریال 250,000 ریال 250000.0 IRR
لولا کتابی پین دار
270,000 ریال 270,000 ریال 270000.0 IRR
قلاب سقفی نمره 8
190,000 ریال 190,000 ریال 190000.0 IRR
قلاب سقفی نمره 5
140,000 ریال 140,000 ریال 140000.0 IRR
پیچ خودکار 40*4 10 عددی
50,000 ریال 50,000 ریال 50000.0 IRR
بست فلزی شلنگ گاز 5 عددی
90,000 ریال 90,000 ریال 90000.0 IRR
بست فلزی شلنگ 1/2
45,000 ریال 45,000 ریال 45000.0 IRR
پیچ خودکار چهارسو پارسیان 8*2 کد 28
11,000 ریال 11,000 ریال 11000.0 IRR
پیچ خودکار چهارسو پارسیان 7*11/4 کد 114
9,000 ریال 9,000 ریال 9000.0 IRR
پیچ خودکار چهارسو پارسیان 10*2 کد 114
12,000 ریال 12,000 ریال 12000.0 IRR
پیچ خودکار چهارسو پارسیان 8*11/2 کد 112
10,000 ریال 10,000 ریال 10000.0 IRR
پیچ خودکار چهارسو پارسیان 8*2 10 عددی
110,000 ریال 110,000 ریال 110000.0 IRR
پیچ خودکار چهارسو پارسیان 8*11/2 10 عددی
100,000 ریال 100,000 ریال 100000.0 IRR
پیچ خودکار چهارسو پارسیان 7*11/4 10 عددی
90,000 ریال 90,000 ریال 90000.0 IRR
پیچ خودکار چهارسو پارسیان 10*2 5 عددی
75,000 ریال 75,000 ریال 75000.0 IRR
پریز تکخانه کلیددار مهامین
545,000 ریال 545,000 ریال 545000.0 IRR
مهره واشردار سفید نمره 12 بسته 5 عددی
60,000 ریال 60,000 ریال 60000.0 IRR
مهره واشردار سفید نمره 10 بسته 5 عددی
60,000 ریال 60,000 ریال 60000.0 IRR